• Welkom bij Ardoplant

  Welkom bij Ardoplant

Mobiele menu button

Mobiele zoek knop

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Ondernemingsgegevens


Ardoplant

T. de Jonghe d’Ardoye

Meulebeeksestraat 34

8850 Ardooie

België

[email protected]       
tel:051745771
fax:051745333

BTW BE 0680.013.748

RPR Gent, afdeling Brugge

EG-Kwaliteit BE ALV

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. De ondernemer: Het tuincentrum dat als natuurlijk of rechtspersoon bedrijfsmatig direct goederen verkoopt aan particulieren, waaronder dode en levende materialen voor verwerking/gebruik in tuin en huis.

b. Klant: Iedere natuurlijk of rechtspersoon die een bestelling plaats bij het bezoeken van de e-commerce website.
c. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
d. Dode materialen: alle overige producten en materialen.
e. Goederen: Onder goederen worden tevens begrepen andere aan deze branche verwante artikelen en diensten voorzover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde ondernemer.
f. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen consument en ondernemer zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, inclusief BTW.

 


Artikel 2: Algemene bepalingen


De e-commerce website van de ondernemer, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Meulebeeksestraat 34, 8850 Ardooie, België, BTW BE 0680.013.748, RPR Gent, afdeling Brugge, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ardoplant moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de ondernemer aanvaard zijn.

 


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

De ondernemer behoudt zicht allertijde het auteursrecht op afbeeldingen, teksten en ontwerpen.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De ondernemer is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De ondernemer is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de ondernemer. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Het sluiten van het contract tussen de Klant en de ondernemer verloopt in twee stappen.

Stap 1:

Eerst krijgt de Klant zijn/haar gewenste goederen, dode of levende artikelen in zijn/haar winkelwagen te steken.

De Klant kan op elk moment voor het sluiten van het contract, zijn/haar Winkelwagen bekijken of wijzigen.

Wanneer de Klant tevreden is over zijn/haar Winkelwagen kan m’n overgaan tot de ‘Volgende stap’.

 

Stap 2:

De Klant zal zicht kenbaar maken tenopzichte van de ondernemer. Dit kan de Klant door zijn/haar gegevens achter te laten. De Klant kan ook kiezen om een account aan te maken, zodanig dat de gegevens van de Klant reeds zullen ingevuld worden op voorhand.

 

Verzending:

De Klant kan kiezen om een ander bezorgadres te kiezen dan het reeds ingevulde factuuradres.

Eventuele vezendkosten zullen metteen berekend worden en toegevoegd worden bij uw totaal.

Er zullen nooit vezendkosten aangerekend worden indien de klant kiest om zijn/haar bestelling op te halen in het tuincentrum.

Ophaling in het tuincentrum kan enkel tijdens de openingsuren. Deze kunt u terugvinden op onze website.

 

Betaling:

De Klant kan kiezen tussen 4 verschillende betaalmethodes:

 • Bancontact / MisterCash
 • iDeal
 • Mastercard
 • Visa

 

Pas nadat de algemene voorwaarden en de privacy policy zijn goedgekeurd zal de Klant verwezen worden naar een veilige betaalomgeving aangeboden door MultiSafepay.

Na een geslaagde betaling zal de ondernemer uw bestelling ontvangen en deze verwerken.


De ondernemer is gerechtigd een bestelling te weigeren indien:

 • een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 • de ondernemer zijn verplichting niet kan volkomen. (stockbreuk, natuurrampen, staking, overmacht)
 • de kwaliteit van de levende goederen niet voldoen aan de eisen van de ondernemer

 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Nadat de ondernemer het volledige bedrag van de Klant ontvangen heeft, zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

Als de klant gekozen heeft voor de optie om de bestelling te laten leveren, geldt als plaats van levering het adres dat de klant kenbaar heeft gemaakt.

Indien de Klant niet aanwezig is bij levering, zal de Klant de bestelling zelf moeten afhalen bij het tuincentrum. De bestelling zal op risico van de Klant maximum 8 dagen bij de ondernemer bijgehouden worden. Reeds gemaakte verzendingskosten worden niet terugbetaald of vergoed.

Om te vermijden dat de Klant niet aanwezig is bij levering, tracht de ondernemer steeds op voorhand de Klant te contacteren om een gepast levermoment in te plannen voor beide partijen.

 

Levertemijn: De ondernemer tracht de bestellingen binnnen de 5 à 7 werkdagen af te ronden. Bij bestellingen die momenteel niet voorradig zijn, kan de leveringstermijn echter langer zijn. De Klant wordt dan steeds op de hoogte gebracht dat de bestelling langer zal duren dan voorzien.

 

De ondernemer heeft vooraf bepaald dat er via de e-commerce webshop slecht mogelijkheid is om verzending te voorzien voor volgende postcodes in België: 8740, 8750, 8760, 8770, 8850, 8851, 8870. Dit met uitzondering van cadeaubonnen. Deze cadeaubonnen kunnen over heel België opgestuurd worden.

 

De levering gebeurt door onze eigen dienst. Cadeaubonnen zullen via Bpost verstuurd worden.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de ondernemer.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de ondernemer was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de ondernemer.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de ondernemer via het e-commerce webshop.

 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

 

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant; Ardoplant, Meulebeeksestraat 34 8850 Ardooie België, tel: 051 74 57 71, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Ardoplant heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Ardoplant, Meulebeeksestraat 34 8850 Ardooie België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe en indirecte kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien de goederen niet door de Klant kan worden teruggezonden, dit door hun aard vb. grote artikelen, kunnen door de Ondernemer terug opgehaald worden. De directe kosten van het terugzenden van de goederen, 50 EUR komen voor rekening van de Klant.”

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de ondernemer zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Ardoplant alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exculsief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Ardoplant op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Ardoplant wachten met de terugbetaling tot dat hij alle goederen heeft teruggekregen, of tot dat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Ardoplant betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  1. zoals bloemen, planten, bomen en boeketten
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • overeenkomsten waarbij de Klant de ondernemer specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van de ondernemer en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de ondernemer.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de ondernemer zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van de ondernemer is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)51 74 57 71, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Meulebeeksestraat 34 8850 Ardooie. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de ondernemer beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt de ondernemer zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ardoplant respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst
 • het verwerken van de bestelling
 • marketingdoeleinden

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ardoplant, Meulebeeksestraat 34 8850 Ardooie, [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Ardoplant, Meulebeeksestraat 34 8850 Ardooie, [email protected]

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de ondernemer heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
De ondernemer houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren [email protected].

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Er worden zowel Fist party cookies gebruikt voor het optimaal functioneren van de e-commerce webshop als Thrid Party cookies voor marketing doeleinden. Deze dienen op voorhand geaccepteerd te worden door de bezoeker van de website.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de ondernemer om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de ondernemer. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

De ondernemer heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).